ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اسفند ،۱۳۸٤ 

   احساس عاشقانه

مثل ابر پر بارانی که نميتواند در آسمان بماند

مثل کشتی اقيانوس پيمايی که نميتواند در دريا شناور شود

اگر احساس خوشحالی ميکنی پس چرا گريه ميکنی ؟!

هيچ چيز مانند عشق نميتواند پاسخش را بيابد !

مثل مرواريدی در صدف  يا سيرک  شيرهای باغ وحش

 مثل يخی که نبايد ذوب شود يا پرواز جستجو گر زنبور عسل

هيچ چيز مانند عشق نميتواند پاسخش را بيابد !

هيچ چيز مانند عشق گيجت نميکند

ميتوانی برنده شوی وقتيکه داری می بازی

بايستی  ـ وقتی داری می افتی

نميتوانم پاسخش را بيابم !

 طوريکه  ما ميرقصيم   ـ  دليل روياهایمان

نيروی درون من وقتی که احساس ضعف ميکنم

وقتی که در دلتنگيم  , با ياد تو زندگی ميکنم

هيچ چيز مانند عشق نميتواند پاسخش را بيابد !

؛تعدادی از جملات از متن يک ترانه ترجمه شده اند؛


کلمات کلیدی: