آهنگ دشت آبی

مکانی ؛وسط صحرا

در اولين ساعات روز

در بزرگراهی

خانه من جايی است که قلبم آنجاست

شيرينی تسليم شدن  به فقط تو

من عشقم را برای تو ميفرستم

آه ،اين آوای دشت آبی است

مسابقه؟ گذشتن از صحرا

با سرعت۱۰۰ مايل در ساعت

تا گوشه نارنجی

از ميان ابرها و رعد

خانه من جاييست که قلبم آنجاست

من در راه بازگشت هستم

و عشق تو مرا به خانه باز ميگرداند

 با سرعت سفر ميکنم

آيا در خواهم يافت که عشق تو مرا به خانه بازميگرداند؟

جايی در امتداد صحرا

زمانی در اولين ساعات روز تا گوشه نارنجی    از ميان ابرها و تندرها

؛در انتظار مسافر عزيزم آرمين؛

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
Heaven Searcher

ز اوج بی وفايی دلم گرفته امشب - شور می زنه دل من برای قلب زينب / يا حسين !!! سلام ... التماس دعا